Quiz – antwoorden

VRAAG 1:
Waarvoor zijn bestuursleden hoofdelijke aansprakelijk te stellen?
Is de stelling: ‘Ik ben als bestuurder aansprakelijk voor de fouten van een andere bestuurder’ juist of onjuist?

ANTWOORD 1: Juist
Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Daarom is een bestuurder ook aansprakelijk voor fouten van andere bestuurders. Tenzij de bestuurder geen verwijt kan worden gemaakt en hij maatregelen heeft genomen om de gevolgen van de gemaakte fout af te wenden. Bij een faillissement van de stichting kan de curator het initiatief nemen tot aansprakelijkstelling van de (voormalige) bestuurders.
Bestuurders zijn in principe niet aansprakelijk voor schulden van de stichting. Dit is anders als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister of bij onbehoorlijk bestuur.
Stichting en formele vereniging (statuten en inschrijving KvK): alleen stichting of vereniging aansprakelijk. Bestuur in beginsel niet. Tenzij onbehoorlijk bestuur of voldoende ernstig en persoonlijk verwijt.
Informele vereniging: vereniging en bestuurders zijn aansprakelijk. Na registratie KvK: eerst de vereniging en daarna de bestuurders.
Wat is onbehoorlijk bestuur? Geen duidelijke lijn in te geven. Hangt af van de omstandigheden van het geval. In algemene zin kan worden gezegd dat van een bestuurder mag worden verwacht dat hij op zijn taak is berekend en deze nauwgezet vervult. Iedere bestuurder is verder verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.
Uitgangspunt voor externe aansprakelijkheid (van bestuurders van een stichting en formele vereniging) is dat alleen de rechtspersoon kan worden aangesproken op schade als gevolg van een onrechtmatige daad of wanprestatie, tenzij de bestuurder een ernstig en persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Hangt wederom af van de omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld als bestuurder bij het aangaan van een verplichting wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon niet aan de (betalings) verplichting zal kunnen voldoen of bij schending van statutaire voorschriften. Of als niet wordt voldaan aan een degelijke administratie.

VRAAG 2:
Als vereniging een evenement organiseren bij een bedrijf. Wie is aansprakelijk bij een calamiteit, bijvoorbeeld iemand krijgt ter plekke een hartstilstand (vereniging of bedrijf)?
Is de stelling: ‘De organisator van het evenement draagt in beginsel de (externe) verantwoordelijkheid, maar afspraken daarover kunnen worden gemaakt’ juist of onjuist?

ANTWOORD 2: Juist
De organisator van het evenement draagt in beginsel de (externe) verantwoordelijkheid. Daar kunnen onderling andere afspraken over worden gemaakt (geldt alleen in de onderlinge verhouding. Een derde is aan die afspraken niet gebonden) of er kan een andere verdeling uit de omstandigheden van het geval voortkomen. Hoeveel eigen input wordt er gegeven. Bij een evenement geldt verder dat deze gepaard kunnen gaan van ‘gevaarzettende’ situaties. De organisatie van een evenement moet zich inspannen om zo veel mogelijk veiligheidsrisico’s te beperken/voorkomen. Breng voorafgaand risico’s in kaart en neem waar nodig maatregelen. In de rechtspraak gelden de volgende criteria bij letsel (kelderluik-arrest):

  • De mate van waarschijnlijkheid dat deelnemers niet de vereiste veiligheidsmaatregelen in acht zullen nemen en/of onoplettend/onvoorzichtig zijn.
  • De kans dat daaruit ongevallen ontstaan.
  • De ernst van de gevolgen van een ongeval.
  • Hoe bezwaarlijk het is om voorzorgsmaatregelen te nemen die een ongeval kunnen voorkomen.

Is niet aan bovenstaande criteria voldaan dan is in beginsel de zorgplicht geschonden en onrechtmatig gehandeld. Vervolgens moet nog worden vastgesteld aan wie dat onrechtmatig handelen kan worden toegerekend, of er schade is geleden en of die schade verband houdt met het onrechtmatige handelen/het schenden van de zorgplicht.
Voor persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder is vervolgens aanvullend weer een ernstig en persoonlijk verwijt vereist.

VRAAG 3:
Welke verzekeringen zijn noodzakelijk?
Is de stelling: ‘Je moet een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten’ juist of onjuist?

ANTWOORD 3: Onjuist
Gemeente heeft al een vrijwilligersverzekering voor alle vereniging en stichtingen.

VRAAG 4:
Moet ik een aanpassing doen aan mijn huidige verouderde statuten naar de huidige wet en regelgeving? En wat moet ik dan veranderen?
Is de stelling: ‘De statuten zijn best nieuw, namelijk uit 2011, dan hoef ik ze dus niet aan te passen’ juist of onjuist?

ANTWOORD 4: Onjuist
Zie Checklist

VRAAG 5:
Hoe moeten we omgaan met persoonsgegevens van onze leden. Wat mag en wat niet?
Is de stelling: ‘Wie zwijgt stemt toe’ juist of onjuist?

ANTWOORD 5: Onjuist
Is geen algemeen antwoord op te geven. Hangt bijvoorbeeld af van de gegevens die worden verzameld, het doel waarvoor ze worden gebruikt. Uitgangspunt is dat de AVG van toepassing is op alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Dat die gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en verzameld en dat als uitgangspunt heeft te gelden dat voor verwerking vooraf toestemming moet worden gegeven. Voor toestemming geldt dat vooraf geïnformeerd moet worden over waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt en de toestemming moet ondubbelzinnig zijn (niet ‘wie zwijgt, stemt toe’). Toestemming mag achteraf worden ingetrokken.
Voorbeeld foto/beeld gemaakt tijdens evenement publiceren in beginsel alleen als toestemming duidelijk en actief is gegeven. Dit mag ook uit gedrag af te leiden zijn. Bijvoorbeeld als bezoeker alleen het terrein op kan waar voorafgaand duidelijk staat door wie er beeldmateriaal wordt gemaakt, waarvoor dit wordt gebruikt, dat er toestemming wordt gegeven door het betreden van het terrein,dat die toestemming kan worden ingetrokken en bij wie mensen zich dan moeten melden.
Denk aan het recht op inzicht en verwijdering.
Privacyverklaring is verplicht. Bijvoorbeeld te maken via veiliginternetten.nl
Meer info is te vinden via kvk.nl of autoriteitpersoongegevens.nl

VRAAG 6:
In de statuten staat dat we 3 personen nodig hebben. Op dit moment zijn het er twee. De voorzitter is vertrokken. Heeft dit juridische consequenties?
Is de stelling: ‘In de nieuwe WBTR is hier een andere wettelijke regeling opgenomen dan eerst’ juist of onjuist?

ANTWOORD 6: Juist
Volgens de nieuwe wet moet een stichting of een vereniging in ieder geval in de statuten een regeling hebben voor als alle bestuurders – al dan niet tijdelijk – niet in staat zijn om te besturen of zijn weggevallen. Een stichting of vereniging moet immers wel bestuurbaar blijven.
Hetligt er wel aan wat er in de statuten over staat, meestal staat er in dat de overgebleven bestuurders nog bevoegd zijn, maar zo snel mogelijk de vacature moeten vullen. Een statutenwijziging kan soms ook uitweg bieden (minder minimum leden in het bestuur). Bij een stichting is 1 bestuurder mogelijk, bij een vereniging niet aan te bevelen.

VRAAG 7:
Stichting is rond 5 febr jl. opgeheven. Hoe lang alles bewaren en wát precies bewaren?
Is de stelling: ‘Bij opheffing van een stichting moet je in ieder geval alle notulen 7 jaar bewaren’ juist of onjuist?

ANTWOORD 7: Juist
7 jaar, alle notulen, besluiten en financiële gegevens (bankafschriften, nota’s enz.); eigenlijk gewoon alles dat je nu ook bewaart.

VRAAG 8:
Is een apart toezichthoudend orgaan verplicht?
Is de stelling: ‘Een apart toezichthoudend orgaan is sinds de invoering van de WBTR verplicht’ juist of onjuist?

ANTWOORD 8: Onjuist
Dat is niet verplicht.
Maar door de wetswijziging is het misschien een goed idee om dat wel te doen.
Verenigingen en stichtingen moeten nu voor sommige besluiten meer waarborgen inbouwen.
Een apart toezichthoudend orgaan is een van de mogelijke manieren om aan de vereiste waarborgen voor integere besluitvorming te voldoen.

VRAAG 9:
Op het moment dat alle bestuurders – al dan niet tijdelijk – niet in staat zijn te besturen, moet je dan in de statuten regelen wat er dan gebeurt?
Is de stelling: ‘Je mag die regeling zelf bedenken’ juist of onjuist?

ANTWOORD 9: Juist
Volgens de nieuwe wet moet een stichting of een vereniging in ieder geval in de statuten een regeling hebben voor als alle bestuurders – al dan niet tijdelijk – niet in staat zijn om te besturen of zijn weggevallen. Maar het maakt niet uit hoe je dat regelt.
Een stichting of vereniging moet wel altijd bestuurbaar blijven.

VRAAG 10:
Is de stelling: ‘Kan de notaris of de accountant de UBO verklaring voor jou maken?’ juist of onjuist?

ANTWOORD 10: Onjuist
Die kan je wel helpen om die vaststellen, maar het is het bestuur dat de UBO verklaring moet afgeven en inschrijven (de notaris kan de UBO wel in het UBO register inschrijven, en zal dat doen ter gelegenheid van de oprichting).

Gerealiseerd door WordPress Inspiro WordPress thema door WPZOOM